Regulamin

Sklep internetowy „but-y.pl” jest prowadzony przez hurtownię obuwia „AMAX” Piotr i Gabriela Muklewicz spółka jawna, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 37A, NIP : 542-24-28-160, 
Rachunek bankowy BRE Bank : 90 1140 2004 0000 3402 4955 8110
tel. 697-240-050
e-mail : sklep@but-y.pl 
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8.00 - 15.00
 
I. Postanowienia ogólne
1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową but-y.pl .
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub w naszych sklepach firmowych. 
Przed złożeniem zamówienia bardzo prosimy o złożenie zapytania czy dany rozmiar i kolor jest dostępny. 
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
Jeżeli zamówienie zostało już opłacone - zwrócimy pieniądze na konto pierwszego dnia roboczego od otrzymanego przelewu.
5. Sklep internetowy but-y.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub odmowy zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.
6. Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
7. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. (poprzez wiadomość e-mailową).
8. W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy przesyłać poprzez zakładkę Kontakt. Udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.


II. Realizacja zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza wraz z podaniem numeru telefonu (najlepiej komórkowego), umożliwiającego nam weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je poprzez wiadomość e-mailową bądź kontakt telefoniczny. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku akceptacji przez zamawiającego.
2. Korekty do zamówień mogą być składane poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną dostępny w zakładce Kontakt, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.

3. Wysyłki zamówionych produktów realizujemy w następujący sposób: - wysyłka paczki poprzez Pocztę Polską (opcja do wyboru) przesyłką PACZKA48 po wpłacie pieniędzy na rachunek bankowy. Koszty przy wpłacie na konto to 15,50 zł.

- lub poprzez kuriera GLS (opcja do wyboru) przesyłką priorytetową po wpłacie pieniędzy na rachunek bankowy. Koszty przy wpłacie na konto to 14,50 zł.
- Wysyłka paczki poprzez Pocztę Polską  (opcja do wyboru) za pobraniem przesyłką PACZKA48 kosztuje 19,50 zł. 
- lub poprzez kuriera GLS (opcja do wyboru) za pobraniem przesyłką priorytetową kosztuje 18 zł.

Zamówiony towar zostanie wysłany na adres, który został podany przez zamawiającego, jako adres dostawy.

4. Dowodem zakupu, a jednocześnie podstawą do realizacji reklamacji jest potwierdzenie zamówienia wysyłane automatycznie po jego złożeniu, numer zamówienia lub nazwisko klienta (faktura VAT na życzenie klienta) i paragon dołączony do obuwia.


III Odpowiedzialność za towar i zwrot towaru
Podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
1. Wszystkie produkty oferowane w but-y.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.
Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki kurierskiej wybrał droższą Poczty Polskiej , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście. 
7. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 - świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
9. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z notatką, w której powinno się znaleźć: dokładny opis wady, okoliczności jej powstania oraz żądania reklamującego; bardzo prosimy dołączyć do obuwia dokument zakupu (paragon lub faktura).  
10. Odpowiedzialność za towar oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować sklep internetowy poprzez wiadomość e-mailową bądź kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamawianym.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
W przypadkach wymiany, reklamacji lub zwrotów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z obsługą sklepu towar należy przesłać 
na adres :
„AMAX” 
ul. Pułaskiego 37A
15-337 Białystok 


UWAGA Nie przyjmujemy paczek za pobraniem !!!


IV. Postanowienia końcowe
1. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem but-y.pl , a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby AMAX spółka jawna.
3. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione powyżej warunki.
4. Dodatkowe informacje na temat różnych aspektów dostawy można uzyskać przesyłając pytania drogą e-mailową. Odpowiedź będzie udzielana do jednego dnia roboczego.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
V. Poufność i Bezpieczeństwo
Państwa dane osobowe podane przy rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 133).
Wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez upoważnionych pracowników do realizacji zamówień i wysyłania biuletynów informacyjnych, (jeżeli przy rejestracji została zaznaczona) oraz nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy klient ma prawo wglądu, poprawienia i usunięcia swoich danych z bazy sklepu.